Pax Theosophia 

Digitaal orgaan van het Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"

Nr. 54  -  1 December 2018

 

Inhoud

2

De InSight op Mars geland -

Wat hoopt de wetenschap daar te vinden?

door Robert A. Pullen

4

De eeuwige beweging van komen en gaan -

Een pleidooi voor een holistische visie

door Juda

6

Rond de Kerst - Dagen van innerlijk licht

en een nieuwe geboorte van het bewustzijn

door Johan de Ruiter

7

Het niet begrijpen van de dood

door Artaban

10

Wandelen met de Goden

door YĆ«suf Al-Mu’tamin

13

Vraag en ant­woord in het licht van de Theosofie

-  The Theosophical Society, afsplitsingen en menselijk falen

-  Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"  niet zozeer een 'organisatie', eerder een centrum

 

(Klik op de link hieronder)

//www.dropbox.com/s/v1no7a5q79775zz/Pax%20Theosophia%2001-12-2018.pdf?dl=0

 

Wie zijn wij?

Als theosofisch centrum zijn wij verheugd onder de naam "Post Nubila Lux" - een naam met een oude Nederlandse theosofische geschiedenis - te werken en trachten wij recht te doen aan de diepere betekenis ervan. Allen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de activiteiten van het TCPNL, bepalen de kwaliteit van het licht dat zij proberen door te geven in de praktijk van het dagelijks leven om hen heen. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van hun eigen innerlijk leven en de discipline die daarmee gepaard gaat alsmede de mate van een brede en diepe kennis van de oorspronkelijke theosofische leringen. Onze drie doelstellingen luiden als volgt:

De eerste doelstelling is het bevorderen van een kern van Universele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zon­der onderscheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstandigheden of politieke overtuiging.

De tweede doelstelling is a: het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aange­zichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, ma­cro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en be­staat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

De derde doelstelling is door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

 

         De Drie Grondstellingen in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky           

(Klik op onderstaande link)

//www.dropbox.com/s/aq29r91id8n13x4/De%20Drie%20Grondstellingen.pdf?dl=0


    Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.