Wie zijn wij?

Als theosofisch centrum zijn wij verheugd onder de naam "Post Nubila Lux" - een naam met een oude Nederlandse theosofische geschiedenis - te werken en trachten wij recht te doen aan de diepere betekenis ervan. Allen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de activiteiten van het TCPNL, bepalen de kwaliteit van het licht dat zij proberen door te geven in de praktijk van het dagelijks leven om hen heen. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van hun eigen innerlijk leven en de discipline die daarmee gepaard gaat alsmede de mate van een brede en diepe kennis van de oorspronkelijke theosofische leringen. Onze drie doelstellingen luiden als volgt:

De eerste doelstelling is het bevorderen van een kern van Uni­versele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zon­der onder­scheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstan­digheden of politieke overtuiging.

De tweede doelstelling is a: het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aange­zichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, ma­cro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en be­staat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

De derde doelstelling is door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

 

         De Drie Grondstellingen in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky           

(Klik op onderstaande link)

https://www.dropbox.com/s/aq29r91id8n13x4/De%20Drie%20Grondstellingen.pdf?dl=0


    Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.