Zie artikelen over het coronavirus hier linksboven!

Wie zijn wij?

Als theosofisch centrum zijn wij verheugd onder de naam "Post Nu­bila Lux" te werken en trachten wij recht te doen aan de die­pere be­tekenis ervan. De naam heeft een oude Nederlandse theosofische geschiedenis. Allen die op enigerlei wijze zijn be­trokken bij de activi­teiten van het TCPNL, bepalen de kwaliteit van het licht dat zij probe­ren door te geven in de praktijk van het dagelijks leven om hen heen. Dit is afhankelijk van de kwa­liteit van hun eigen innerlijk leven en de discipline die daarmee gepaard gaat alsmede de mate van een brede en diepe kennis van de oorspronkelijke theosofische leringen. Onze drie doel­stellingen luiden als volgt:

De eerste doelstelling is het bevorderen van een kern van Uni­versele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zon­der onder­scheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstan­digheden of politieke overtuiging.

De tweede doelstelling is a: het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aange­zichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, ma­cro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en be­staat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

De derde doelstelling is door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

 Pax Theosophia 1 Oktober 2020

Het digitale tweemaandelijkse tijdschrift van het TCPNL

(Klik op onderstaande link)

https://www.dropbox.com/s/7irw6nez95vsc3g/Pax%20Theosophia%2001-10-2020.pdf?dl=0

 

         De Drie Grondstellingen van De Geheime Leer - H.P. Blavatsky           

(Klik op onderstaande link)

https://www.dropbox.com/s/aq29r91id8n13x4/De%20Drie%20Grondstellingen.pdf?dl=0


    Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.