Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"

De drie doel­stellingen 

1) Het bevorderen van een kern van Uni­versele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zon­der onder­scheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstan­digheden of politieke overtuiging.

2) a: Het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aange­zichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, ma­cro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: Dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en be­staat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

3) Door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

_______

 

De digitale tijdschriften van het TCPNL, Pax Theosophia Actueel en Pax Theosophia Archief Reeks, hiervan treft u de meest recent verschenen nummers aan onder de tab Pax Theososophia en daarna onder de subtab Recent verschenen

 

Laatst verschenen nummer:

Pax Theosophia Actueel - Thema: 

De Brahmāchārya-gelofte en de Bhagavad Gītā

Nr. 75 - 4 juni 2022 

(Klik op onderstaande link) 

https://bit.ly/3MgPP5e