NIEUW!!! De Bhagavad Gītā - Het Boek van Yoga

Prijs: 35,00 EUR
Waarschijnlijk is er nimmer in de geschiedenis van de mensheid een diepzinniger en tegelijkertijd duidelijker geschrift ontstaan dan de Bhagavad Gītā als het gaat om de religieuze, filosofische en praktische betekenis van dit alom geprezen werk. Het is nog altijd een waardevolle sleutel tot het ontsluiten van de meer edele natuur in de mens door Kṛishṇa’s Wijsheid; een gids om het dagelijks leven te leiden in devotie aan het hoogste Goddelijke in de Natuur, de Bron waaruit alles wat leeft en bestaat is voortgekomen, waar ook in het universum. De Bhagavad Gītā is een aansporing om vanuit die gerichtheid dat bijzondere levenspad te gaan, dat leidt tot bewustwording van het geestelijk HART van het universum. Het is het pad van onpersoonlijke liefde, altruïsme en waarheid naar alles en iedereen onder alle omstandigheden, waar men zich ook bevindt; het achter zich laten van iedere vorm van zelfzucht, haat, boosheid, wraakzucht, jaloezie, discriminatie etc.

THEOSOFIE - Ryan/Van Pelt/Wright

Prijs: 27,50 EUR
'THEOSOFIE' geeft een helder overzicht van de theosofische grondleringen zoals karma, de Wet van oorzaak en gevolg, reïncarnatie, de Wet van herbelichaming, de zevenvoudige samenstelling van de mens en wat er na de dood gebeurt. Het laat zien dat de Theosofie de majestueuze archaïsche Wijsheid-Religie is. Het is de formulering in menselijke taal van de aard, structuur, oorsprong, bestemming en werkingen van het Kosmisch Universum en van de onnoemelijke aantallen wezens die het bewonen. Het biedt perspectieven voor een allesomvattende levensfilosofie.

Uitzicht door inzicht - Robert A. Pullen

Prijs: 8,50 EUR
Volgens de Oude Wijsheid waren in de archaïsche oudheid religie, filosofie en wetenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormden zij de drie aangezichten van één geheel: de Wijsheidsreligie. Vanuit die esoterische traditie wordt in dit boek de dagelijkse situatie van de mens besproken, zowel geestelijk als stoffelijk. In zeven hoofdstukken schetst de auteur de mogelijkheden om aloude universele kennis in het moderne dagelijkse leven toe te passen en te ervaren als een levende werkelijkheid. In een helder beeld worden maatschappelijke wantoestanden, misverstanden en de vele conditioneringen en traditionele patronen van het materialistische denken blootgelegd en worden perspectieven aangedragen om een nieuwe spirituele levensvisie op te bouwen, bewust in het NU te leven en daarmee zelf onze toekomst te bepalen.

Het Evangelie van Boeddha - Paul Carus

Prijs: 24,50 EUR
Over Gautama de Boeddha en het boeddhisme zijn mettertijd veel boeken verschenen. Het is de verdienste van Paul Carus dat hij het verhaal van Gautama de Boeddha en het wezen van het boeddhisme voor iedere geïnteresseerde toegankelijk heeft gemaakt. In dit, in eenvoudige taal geschreven boek, geeft hij de lezer een goed beeld van prins Siddharta die Boeddha werd en van zijn leringen. Ook gaat hij in op de wijsgerige grondslag van het boeddhisme en op wat daar historisch verband mee houdt. De inhoud van deze goed gedocumenteerde uitgave is voor een groot deel ontleend aan de oude boeddhistische canon. Het boek volgt geen bepaalde richting. ‘Het evangelie van Boeddha’ is in harmonisch verband en systematisch opgezet, zodat een waarheidsgetrouw beeld is ontstaan. Een verwijzingstabel, een hoofdstuk over spelling en uitspraak, een lijst van namen en uitdrukkingen en een beschouwing over het boeddhisme completeren dit klassieke boek.

De idylle van de Witte Lotus - Mabel Collins

Prijs: 14,90 EUR
'De idylle van de Witte Lotus' is het verhaal van Sensa, een jonge neofiet, die door zijn bijzondere vermogens en reine hart in de tuin van de tempel de Koningin van de Witte Lotus ontwaart. Er openbaart zich aan hem een wereld van schoonheid en vrede, van zuiverheid en liefde. De gedegenereerde priesters echter zien hem als intermediair tussen henzelf en de koningin der duisternis. Gevangen als hij is in het spel van krachten en machten van deze priesters en hun koningin, weet hij zich na jaren te bevrijden uit hun wurggreep en ontmoet wederom zijn Koningin Moeder. Zijn lichaam sterft, maar zijn ziel is vrij! Hij heeft de machten der duisternis overwonnen en gaat als een Vertegenwoordiger van het Licht in een ander lichaam verder om te onderwijzen. 'De idylle van de Witte Lotus' kan inmiddels, na meer dan honderd jaar en in het Engels nog steeds in druk, worden beschouwd als een klassiek theosofisch boek. Het symboliseert de strijd tussen goed en kwaad, de Vertegenwoordigers van het Licht en de machten der duisternis. Ondanks het feit dat het allegorische verhaal zich afspeelt in het oude Egypte, is het niet gebonden aan een bepaalde plaats of tijd.